مددکاران اجتماعی عاملان تغییر؛ آری/ نه

مددکاران اجتماعی عاملان تغییر؛ آری/ نه

در تبیین نیاز جامعه به مددکاران اجتماعی، واقعیتی وجود دارد که آنها بطور خاص مورد حمایت قرار نمیگیرند و این امر به رشد آنها کمکی نمیکند و در واقع آنها را نمی سازند. مددکاران اجتماعی گاه در معرض فشارهایی قرار

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان