همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار (از نظریه تا عمل)

همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار (از نظریه تا عمل)

سازمان بهزیستی و دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان متولیان اصلی سیاست گذاری علمی و اجرایی مددکاری اجتماعی در کشور در نظر دارند با همکاری دانشگاه ها، انجمن ها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و با هدف به روز

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان